MŠ Svitávka

Vzdělávací program

Vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

„S broučky objevujeme svět“

a) Identifikační údaje

Mateřská škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa: Školní 457,679 32 Svitávka
Právní forma: příspěvková organizace
Právní subjekt: od 1.1.2003
Zřizovatel: Městys Svitávka
Telefon MŠ: 731 657 036
Ředitelka: Margit Čížková
Zpracovatelé ŠVP: ředitelka -Jitka Davidová, učitelky­‑Mgr. Vlasta Hudská, Jiřina Matoušková, Jaroslava Nevrlíková

b) Z historie

Mateřské školství ve Svitávce má již dlouholetou tradici. Sahá až do roku 1908. V obci bývaly 2 mateřské školy, každá v jiné budově. Protože prostory časem neodpovídaly podmínkám provozu, byla v roce 1984 otevřena nová – naše mateřská škola pro 60 dětí předškolního věku a jedna třída jeslí. S otevřením nové MŠ byly původní zrušeny. Mateřská škola byla původně závodní (n.p. Vlněna).
V roce 1992 byla většina jeslí celostátně rušena. Prostory jeselské třídy byly využity k zařízení zdravotního střediska s několika ordinacemi.
Dle zákona ČNR č. 172/91 Sb. byl majetek MŠ převeden pod správu obce.
Od roku 1993 jsme dvoutřídní MŠ, jejíž kapacita nepřesahuje 60 dětí.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2003.
Název našeho předškolního zařízení: Mateřská škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace

c) Obecná charakteristika mateřské školy

Naše mateřská škola je umístěna v rozlehlé zahradě, obklopena zelení. Dvoupodlažní budova byla postupně opravována – fasáda, nátěr oken. Uvnitř vyměňovány podlahové krytiny, zhotoveny nové přípravné kuchyňky, opravená a vybavená školní kuchyně. Od srpna 2013 do 20. 12. 2013 se budova mateřské školy rekonstruovala. Vyměnila se všechna okna a vchodové dveře. Rovněž byly vymalovány třídy a další prostory. Budova byla zateplena, opravila se střecha, balkony byly pokryty novou dlažbou a natřelo se zábradlí. Celá budova zazářila novou fasádou s veselými barvami.Také uvnitř budovy byly provedeny úpravy umýváren dětí a renovace osvětlení sociálního zařízení a přípraven jídla. Byly instalovány nové žaluzie, kryty k radiátorům, dálkové ovládání vstupních dveří, světelné senzory k osvětlení vstupů do budovy
Mateřská škola je bohatě vybavena pomůckami a hračkami pro děti, společně s dětmi byly vytvořeny hrací koutky, ve kterých tvoříme pravidla.
Na školní zahradě je hřiště, každá třída má pískoviště, průlezky, součástí je skluzavka, zahradní domeček a jiné herní prvky.
Děti jsou rozděleny do dvou smíšených tříd – Berušky a Včeličky. Ve smíšených třídách jsou společně umístěni sourozenci a kamarádi, podle přání rodičů, kteří rozdělení dětí do těchto tříd předem řeší s ředitelkou na schůzce. Přijímáme i děti s určitým postižením po dohodě s lékařem nebo SPC, samozřejmě zajistíme individuální program a potřebnou asistenci.
Výhodou Městyse Svitávka je spádovost do větších měst jako jsou Boskovice – dobré autobusové spojení. Krajem vede železniční trať se spojením na Brno a opačným směrem do Letovic. Sociální struktura obyvatel městyse je běžná. Dříve zde bývala známá továrna Vlněna, ve které jsou nyní jiné podnikatelské subjekty. Dále továrna MD­‑Let, poskytující pracovní příležitosti rodičům našich dětí.
Nevýhodou naší MŠ je velká naplněnost tříd, v každé třídě je zapsáno 28 dětí. Kapacita školy je 60 dětí. Pokud bude pokračovat výstavba bytů a rodinných domků, bude městys v budoucnu hledat řešení prostor pro vybudování další třídy
Pedagogické pracovnice má mateřská škola čtyři. Ve třídě Berušek pracuje p.učitelka s ředitelkou, ve třídě Včeliček 2 p.učitelky, z nichž jedna má vysokoškolské vzdělání – učitelství pro MŠ.
O radostnou atmosféru, čistotu a pořádek se stará nejen kolektiv pedagogických pracovnic, ale i dvě tety uklízečky. O zdravou výživu pečují kuchařky naší kuchyně.
Sociální klima, na základě vztahů důvěry, úcty a spolupráce vytváří mateřská škola mezi všemi zaměstnanci i lidmi a institucemi se školou spolupracujícími.
Od roku 2009 v mateřské škole zajišťujeme logopedickou péči.
Aby prostředí v mateřské škole bylo klidné, radostné, plné pohody a se vzájemnou důvěrou všech zúčastněných, vznikla pravidla soužití vytvořená dětmi nebo s jejich účastí.

PRAVIDLA SOUŽITÍ VE TŘÍDĚ

 • neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • neběhat mezi stolečky, po schodech a v šatně, abychom neublížili sobě ani ostatním
 • zbytečně nekřičet, abychom šetřili své zdraví i ostatních, nerušili hru
 • používat vhodná slova
 • dodržovat hygienu
 • uklízet hračky, věci na svá místa
 • spory řešit vzájemnou domluvou, neubližovat si, ale vzájemně si pomáhat, je­‑li třeba požádat o pomoc­‑nejprve kamarády
 • neničit hru kamarádům, věci, práci a úsilí jiných
 • dokončit započatou práci
 • umět požádat o pomoc, poděkovat
 • nebrat si věci, které mi nepatří
 • umět vyhrávat i prohrávat, nepovyšovat se nad ostatními

PRAVIDLA CHOVÁNÍ UČITELKY K DĚTEM

 • je součástí dětského kolektivu, do her se zapojuje jako dítě
 • je důsledná, plní dětem slíbené
 • vyhledává na dítěti především kladné vlastnosti a na nich staví svoji ind.práci s dítětem
 • uplatňuje v průběhu celého dne smysl pro humor, ale dává pozor, aby nedocházelo k zesměšnění dítěte
 • když s dítětem mluví, skloní se do jeho výšky
 • pokud ji děti vyzvou k rozsouzení svých sporů, je spravedlivá, každé dítě musí cítit její oporu a přátelství
 • dává dítěti dostatek příležitosti podělit se o jeho práci a zájmy s ostatními, snaží se využívat všech nápadů a návrhů dítěte

PRAVIDLA CHOVÁNÍ UČITELKY K RODIČŮM

 • jedná přívětivě
 • informuje rodiče o dítěti, jeho prospívání, rozvoji
 • po vzájemné dohodě hledají společné postupy podporující správný rozvoj osobnosti dítěte v prostředí MŠ i doma
 • upozorňuje na problémy dítěte se školní zralostí
 • poskytuje pomoc při řešení problémů, nabízí odbornou literaturu, odbornou pomoc
 • vítá aktivity ze strany rodičů

PRAVIDLA CHOVÁNÍ UČITELKY K UČITELCE

 • vzájemná důvěra a úcta
 • podávají si pravdivé informace o jednání s rodiči
 • jednotné působení na děti, společné řešení výchovných problémů
 • spolupracují a radí se při výběru a přípravě pomůcek na vzdělávací práci
 • sdělují si poznatky ze seminářů a samostudia

K tvorbě bezpečného sociálního prostředí a pocitu sounáležitosti přispívá komunitní a diskuzní kruh, který zařazujeme téměř denně.

V mateřské škole máme různá centra aktivit:

sport
doprava
předškoláček
pokojíček
kuchyňka
kadeřnictví
obchod
kostky
prsty­‑(motorika)
ateliér
zvířátka
hudba
pracovní ponk

Prožíváme různé rituály­‑oslavujeme narozeniny, ctíme tradice, pořádáme různé dílny dopoledne i odpoledne s rodiči.

Podmínky

1. Věcné podmínky

Budova – je patrová, poměrně rozlehlá s prostornými třídami, šatnami a vlastní kuchyní. Podlahová plocha každé třídy má 200m2. Prostorové uspořádání vyhovuje různým činnostem dětí. Okna tříd směřují na jižní stranu, takže nám takřka celý den svítí sluníčko.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení (umývárny, WC) i lehátka pro odpočinek jsou přizpůsobeny hygienickým požadavkům, odpovídají počtu dětí. Jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické.(WC a umyvárna Berušek opravena v roce 2008, u Včeliček v roce 2009.

Vybavení hračkami, pomůckami a různými doplňky odpovídá počtu dětí i věku. Vybavení každoročně doplňujeme a obnovujeme. Hračky umísťujeme tak, aby je děti viděly, mohly si je samostatně brát i ukládat. Ve třídě máme vytvořené různé koutky – kadeřnický salon, obchod, výtvarný koutek, hudební koutek, kuchyňka, obyváček. Na dopravním koberci mají chlapci různé druhy dopravních prostředků. V každé třídě je barevná televize, radiomagnetofon, klavír a videorekordér. V MŠ máme kopírky, v ředitelně počítač.
Děti se svými výtvory podílejí na úpravě prostředí a výzdobě MŠ. Upravujeme je tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli je shlédnout i rodiče. Ve vestibulu MŠ je pravidelně obměňována výstavka dětských prací, kterou může sledovat i široká veřejnost „pacientů“, kteří navštěvují zdravotní středisko.

Školní zahrada – na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada a hřiště. Prostory máme vybaveny průlezkami, kolotočem a houpačkami Každá třída má svoje pískoviště, které je opatřeno sítí na zakrytí.
Vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se např. teploty, čistoty.

Chceme­‑rozšířit dřevěné domečky na školní zahradu
 -rozšířit dřevěné průlezky
 -vybudovat šplhací zeď a skluzavku

2. Životospráva

V naší MŠ poskytujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu. Zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, dodržujeme zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány potřebné intervaly (do 3 hodin).
Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád. Organizaci činností v průběhu dne přizpůsobujeme potřebám a různým situacím. Rodiče mohou děti přivádět podle svých potřeb.
Pitný režim – čaj v termosce na stravovacím stolečku, která je dětem celý den k dispozici. Při příchodu ráno do třídy mají děti připravené ovoce.

Hodně času trávíme venku, pobyt přizpůsobujeme počasí a sezónním podmínkám. Děti mají dostatek pohybu nejen na školní zahradě, ale i uvnitř (velké třídy, chodby, chůze po schodech), využíváme žíněnky, lavičky, molitanové míče, švihadla. V obou třídách využíváme trampolínu.

V denním režimu respektujeme individuální potřebu aktivity, odpočinku a spánku jednotlivých dětí. Děti denně asi na půl hodiny ukládáme na lehátka. Ty, které neusnou, odcházejí do třídy ke stolečkům, kde jim nabízíme klidnější činnosti.

3. Psychosociální podmínky

Všechny děti v naší MŠ mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno nebo naopak. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená, nezbytné omezení vyplývá z nutnosti dodržování potřebného řádu. Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra. Vytváříme společně s dětmi pravidla soužití. Některá graficky znázorňujeme a rozmístíme po třídě.

Chceme­‑najít prostor pro vytvoření koutku“ soukromí“
 -zakoupíme nové sedací soupravy do pokojíčku
Děti:
-     dokáží vyslovit svoje přání, potřeby bez ostychu, nemusí mít strach se projevit
většina komunikuje, bez problému navazuje kontakty
zapojují se a vybírají činnosti, orientují se ve třídě
Dospělí:
dobře mezi sebou komunikují, ochotně vycházejí vstříc nad rámec povinností
vzájemně se respektují
veškeré písemnosti a plány sestavují společně
Učitelky:
respektují potřeby dětí
umožňují postupnou adaptaci
nenutí děti – každý svým tempem
respektují zdravotní stav
ke všem dětem přistupují stejně
dětem dávají prostor k vyslechnutí názoru

4. Organizace

Mateřská škola je otevřena od 6 hodin.
Děti přicházejí zpravidla do 8 hodin nebo podle potřeby rodičů dle domluvy s učitelkami. Známou absenci hlásí učitelce rodiče den předem, náhlou ranní změnu vedoucí stravování, která uvědomí učitelky.
Při práci s dětmi vytváříme podmínky pro individuální a skupinovou práci. Poměr spontánních a řízených činností je během dne vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Respektujeme individuální potřeby dětí.
Dostatečně dbáme na osobní soukromí. Pokud potřebují, nemusí se účastnit společných činností. Možnost soukromí respektujeme také při používání WC.

Uspořádání dne:

6.00        otevření MŠ
SPONTÁNNÍ HRY A ČINNOST DĚTÍ
pitný režim v průběhu celého dne, podávání ovoce
8.30 – 9.00     průběžná svačina podle potřeby dětí
9.45 – 11.45    pobyt venku
12.00        oběd, čištění zubů, četba před spaním
12.30        polední odpočinek, vstávání průběžně po dohodě s rodiči a dle potřeby dětí, nespavé děti se věnují klidným činnostem a hrám
14.00        odpolední svačina
dále pokračují spontánní aktivity dětí, nedokončené činnosti podle volby dětí
15.30 přechází děti z Berušek ke Včeličkám, kde jsou všechny děti
16.00 uzavření provozu

Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmu dětí. Aktivity dětí organizujeme tak, aby byly podněcovány k vlastní aktivitě, dbáme, aby se do činností zapojovaly svým tempem.

Přijímání dětí do MŠ.

Ředitelka stanoví po dohodě s městysem místo a dobu zápisu dětí do MŠ. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejňujeme vyhlášením místního rozhlasu, na vývěsce a na vstupních dveřích MŠ. Po dohodě s městysem a na návrh ředitelky máme povolenou výjimku o počtu dětí 28 na třídu.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla stanovena po projednání se zřizovatelem školy dle možností a podmínek MŠ (kapacita, hygienické podmínky) O přijetí dítěte do mateřské školy podle stanovených kritérií rozhodne ředitelka ve správním řízení.
Tato kritéria nabyla účinnosti dne 1.5.2008 a jsou obměňována.

Do mateřské školy jsou přijímány děti:

 • dosažení předškolního věku dítěte v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního  roku
 • zaměstnanost obou rodičů
 • pravidelná celodenní docházka dětí do mateřské školy
 • v mateřské škole se již vzdělává sourozenec nebo se hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny
 • přihlédnutí k sociálním poměrům rodiny:
  a) neúplná rodina
  b) děti z vícečetných rodin (3 a více dětí)
 • opakované žádosti, tj.dětí neumístěné v minulém školním roce
 • délka pobytu dětí v MŠ je nejvýše 4 hod.denně, pokud je matka zaměstnaná a pobírá rodičovský příspěvek
 • délka pobytu dítěte v MŠ je nejvýše 5 dní v měsíci­‑děti do 3 let věku


Nedílnou součástí v MŠ jsou tradice:

výlety do okolí autobusem­‑divadlo, kino
výlet na konci školního roku, vždy jinam
výlet na dopravní hřiště
rozloučení s předškoláky­‑účast divadel.souboru, rodičů, představitele městyse a ZŠ
tvoření s rodiči­‑Dyňová slavnost, Advent, velikonoce aj.
oslavy narozenin dětí­‑děti kreslí pro oslavence obrázky, popřejí, mlsají sladkosti, které děti přinesou
děti přejí maminkám

5. Podmínky pro řízení

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních. Při vedení je vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovníci jsou zapojováni do řízení školy. Je jim ponechávána plná důvěra a respekt. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Členové týmu se účastní na rozhodování o zásadních otázkách ŠVP. Práce podřízených je vždy rozumně hodnocena, všichni se snaží spolupracovat. Všechny pedagogické pracovnice pracují na plný úvazek.
-Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako poradní orgán, projednáváme zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti MŠ. Při svém rozhodování přihlíží k názorům zúčastněných. Pedagogickou radu tvoří všechny pedagogické pracovnice.
Plánování pedagogické práce a chodu MŠ se opírá o předchozí analýzu.
-MŠ spolupracuje se zřizovatelem a se ZŠ ve Svitávce.
-Při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí spolupracujeme s PPP v Boskovicích nebo s SPC Blansko.

6. Podmínky personální

Všechny učitelky MŠ (4) mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Jedna učitelka absolvovala vysokoškolské vzdělání pro učitelství v MŠ. Pedagogický sbor je stmelený, stabilní. Učitelky mají o svůj další odborný růst zájem, vzdělávají se. Nejvíce vzdělávacích akcí je uskutečňováno přes pedagogické centrum v Brně. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem pedagogická péče.
Od března 2009 je 2x týdně zajišťována logopedická péče speciální pedagožkou z Boskovic.
Pracovnice školní jídelny splňují potřebnou kvalifikaci.

7. Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi rodiči a pedagogy panuje vcelku oboustranná důvěra, vstřícnost a otevřenost. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, rodin a snažíme se jim porozumět, vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastní se různých programů, pořádáme společné akce (vánoční nadílka, karneval, s některými nácvik divadla, dětský den).
Projeví­‑li zájem, mohou navrhovat různé nápady a přání.
Informujeme rodiče o dětech a jeho individuálních pokrocích. Chráníme soukromí rodiny, s rodiči jednáme taktně, diskrétně. Na třídních schůzkách nabízíme poradenský servis a poskytujeme osvětu v otázkách předškolních dětí.

ZÁKLADNÍ FILOSOFIE

Pro dítě předškolního věku je nejdůležitější, jak se v mateřské škole cítí. Proto nebudeme pouze sledovat výkony dětí, ale především zabezpečíme fyzickou a psychickou pohodu dětí a vytvoříme podmínky pro optimální vývoj každého dítěte.

Vytvářet a rozvíjet harmonicky rozvinutou osobnost, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získala věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro její další život a vzdělání.


Rozvíjet samostatnou osobnost se základy zdravého sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, působící na své okolí.

 RÁMCOVÉ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1.cíl: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

 Předpokladem naplňování tohoto cíle je:
podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
systematicky rozvíjet řeč dítěte a upevňovat schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe
rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti, jejich fantazii, zájmy a nadání
přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnosti dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi


Shrnutí:-dětem budeme poskytovat dostatek informačních zdrojů propojených se skutečnostmi
 života, budeme pracovat v motivačním prostředí s převahou kladného hodnocení

2.cíl: osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 Předpokladem naplňování tohoto cíle je:
poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání
rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování

Shrnutí:-budeme vytvářet atmosféru demokracie a přátelství, utvářet ohleduplný a citový
 vztah k lidem, poznávat a ochraňovat přírodu

3.cíl: získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 Předpokladem naplňování tohoto cíle je:
rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb
vytvářet příležitost k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině­‑učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé
vést děti k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co dělá, odpovídá

Shrnutí:-budeme vhodně organizovat denní režim, osvojovat základní pracovní dovednosti


3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Vypracovali jsme vlastní vzdělávací programu „S BROUČKY OBJEVUJEME SVĚT“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.
Charakteristika­‑ v našem vzdělávacím programu nás inspirovali Broučci, kteří jsou velmi zvídaví. Chtějí poznávat přírodu, která nás obklopuje, rodné místo, domov, chtějí si vytvářet zdravý životní styl. Broučci tkají pavučinky, i my je budeme „tkát“ a tvořit ucelený obsah programu.
Vytvořili jsme integrované bloky, přiřadili kompetence a dílčí cíle.
Tématické celky a tématické části volíme v třídním vzdělávacím programu, charakterizujeme podrobněji, určujeme vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy.

1.rok­‑Poznáváme, kde žijeme
2.rok­‑Žijeme v krásné zemi
3.rok­‑Chráníme přírodu na naší zemi

Prostředky, kterými budeme vzdělávání naplňovat budou např.:

-vytvářet zásobníky činnosti her
-písniček, veršů a básniček
-zásobníky obrazového materiálu aj.

Formy a metody, kterými budeme vzdělávání uskutečňovat:

-V průběhu celého dne jsou uskutečňovány ve všech činnostech vyváženým poměrem spontánní a řízené aktivity.
-Učitelky volí takové metody práce, které vycházejí z pozorování a uvědomování individuálních potřeb a zájmů dětí, úrovně jejich schopnosti, především z prožitkového učení a kooperativní učení hrou.
-Spontánní sociální učení je založeno na principu přirozené nápodoby postojů a chování všech zaměstnanců mateřské školy.
-Ve vzdělávací nabídce je pak uplatňováno situační učení.

Mezi oblíbení formy naplňující záměry vzdělávání patří netradiční aktivity: např.společná tvoření s rodiči dopoledne i odpoledne ve třídě, společné akce rodičů a dětí mimo třídu­‑např.nácvik divadelního představení, účast dětí na různých vystoupeních v obci, výlety.
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné.
Od roku 2007 do června 2009 byl do mateřské školy zařazen chlapec pod vedením  asistentky pedagoga.
Ve vzdělávání talentovaných dětí nabízíme aktivity formou zájmové individuální práce, které vedou učitelky v průběhu dne (účast na různých soutěžích).
Individuální vzdělávací plán využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. Spolupracujeme s pedagogicko - psychologickou poradnou v Boskovicích, s SPC Blansko.
V mateřské škole 1x týdně pracuje speciální pedagog, zabezpečující odbornou logopedickou péči.

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu.

Vzdělávací program

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je sobota, 20. 7. 2024, 7:42:38

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 24 °C 17 °C
neděle 21. 7. jasno 28/15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 22/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/14 °C